Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

 

Wrocław,10.10.2000 roku

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

 

Powód: Jan Nowak

zam. we Wrocławiu ul. Gałczyńskiego 12

Pozwani: Adam Nowak -  małoletni

zam. we Wrocławiu ul. Gałczyńskiego 12

Anna Nowak,

zam. we Wrocławiu ul. Gałczyńskiego 12

 

 

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 

Wnoszę o:

1. Ustalenie, że pozwany Adam Nowak, urodzony we Wrocławiu 3.02.2000 roku przez Annę Nowak nie jest synem powoda Andrzeja Nowaka.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Powód dowiedział się, że pozwana jego żona w dniu 1.2.2000 roku urodziła syna Adama Nowaka i w Urzędzie Stanu Cywilnego podała, że jego ojcem jest powód.

Dowód: akt urodzenia pozwanego

Pozwany Adam Nowak nie jest synem powoda. Powód przez minione dwa lata przebywał na statku PLO „Pomorze” i nie był w kraju ani w domu. Z żoną kontaktował się jedynie telefonicznie.

Dowód: zaświadczenie z PLO, przesłuchanie stron.

Po powrocie powód zastał w domu niemowlę, które według dokumentów jest jego synem. Skoro powód przez 22 miesiące poprzedzające urodzenie dziecka przebywał na statku dalekomorskim w okolicach Kamczatki, jakim sposobem mógł się stać ojcem syna pozwanej?

W tej sytuacji uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.

 

 

 

................................................................

Podpis powoda

Wzory umów: