Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

 

..................................................................

 

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy w ............................

 

Powód: ..............................................

.............................................

..............................................

.............................................

Pozwany: ...........................................

.............................................

.............................................

...........................................

 

 

Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu nieuzasadnionego wygaśnięcia umowy o pracę

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Nakazanie pozwanemu przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ................................... pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ...................................................................

2. Zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kwotę w wysokości ............ zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda poniesionych kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

4. Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

5. Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

6. Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej ............................................................

 

 

Uzasadnienie

 

 

Na podstawie art. 67 w zw. z art. 56-59 k. p powód dochodzi w pozwie od pozwanego przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub zapłaty odszkodowania. W przypadku przywrócenia do pracy, zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w okresie od .......................................... do ......................................... z powodu bezpodstawnego wygaśnięcia umowy o pracę.

Zaistniała sytuacja przedstawia się w sposób następujący: .........................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

......................................................................

Podpis powoda

Wzory umów: