Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Powód: Jan Nowak,

ul. Mysia 11, Wrocław

 

Pozwani: Andrzej Kowal,

ul. Zbożowa12, Wrocław

Adam Wiśniewski

ul. Mieszczańska 1, Wrocław

Anna Janas

ul. Robotnicza 55, Wrocław

 

Wartość przedmiotu sporu: 123456 zł.

 

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: „KMiK” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kociej 20, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHA 123,

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

Uzasadnienie

 

Powód i pozwani w osobach Andrzej Kowal, Adam Wiśniewski i Anna Janas dnia 1.05.2000 r. zawarli umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod firmą: „KMiK” z siedzibą we Wrocławiu ul Kocia 20. Przedmiotem działalności spółki jest tępienie szczurów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 123456 zł.

Dowód :kopia umowy spółki z 1.05.2000 r.

Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu- Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHA 123.

Dowód: kopia postanowienia Sądu z dnia 1.06.2000 r.

Działalność spółki w roku 2000 rozwinęła się osiągając rozmiar zapewniający wszystkim wspólnikom udział w zysku. Zgodnie z umową spółki wypracowany zysk przez okres 2 miesięcy miał być przeznaczony na rozwój spółki, zaś po upływie dwu miesięcy, jeśli spółka będzie przynosiła zysk, zostanie zmieniona umowa. Po upływie 2 miesięcy wystąpiłem do wspólników z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia i dokonanie zmiany umowy zgodnie z zapisem w statucie spółki. Wspólnicy odpowiedzieli, że nie widzą takiej potrzeby. Wobec zaistniałej sytuacji zaproponowałem wspólnikom wykupienie moich udziałów. Cena zaproponowana przez wspólników była poniżej ceny nominalnej. Dałem ogłoszenie do Nowości, jednak nikt nie chciał odkupić udziałów w spółce, jako, że nie dają one żadnego udziału w podejmowaniu decyzji.

Dowody:

Pismo wzywające wspólników do dokonania zmiany w umowie spółki

Odpowiedź wspólników

Ogłoszenie do Nowości

Wobec celowego działania wspólników mającego na celu zaniżenie wartości moich udziałów wystąpienie do sądu z niniejszym pozwem jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: