Pozew o rozwiązanie spółki jawnej

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Powód: Jan Nowak,

zam. ul. Nowacka 1, Wrocław

Pozwani: Andrzej Kowal,

zam. ul. Kowalska, Wrocław

Adam Wiśniewski

ul. Mieszczańska 1, Wrocław

 

 

Wartość przedmiotu sporu: 123456 zł.

 

 

POZEW O ROZWIĄZANIE SPÓŁKI JAWNEJ

 

 

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Rozwiązanie spółki jawnej: „KMiK” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 6, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego we Wroclawiu Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHA 123,

2. Zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3. Przeprowadzenie rozprawy także w przypadku nieobecności powoda.

 

Uzasadnienie

 

Powód i pozwani w dnia 1.05.2000 r. zawarli umowę spółki jawnej w celu prowadzenia we wspólnym imieniu, przedsiębiorstwa zarobkowego w większym rozmiarze pod firmą: „KMiK” z siedzibą we Wrocławiu.

Dowód :kopia umowy spółki z 1.05.2000 r.

Spółka jawna została zarejestrowana w rejestrze handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHA 123.

Dowód: kopia postanowienia Sądu z dnia 1.06.2000 r.

Działalność spółki w roku 2000 rozwinęła się osiągając rozmiar zapewniający wszystkim wspólnikom udział w zysku. prowadzona działalność począwszy od września zaczęła przynosić straty. Po przeanalizowaniu przyczyn zaistniałej sytuacji okazało się, że pozwani Andrzej Kowal i Adam Wiśniewski utworzyli konkurencyjną spółkę cywilną, zajmującą się odszczurzaniem śmietników.

Dowód; Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.

W zaistniałej sytuacji, na skutek naruszenia postanowień umowy o zakazie działalności konkurencyjnej i utraty zaufania do pozwanych żądanie pozwu jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: