Pozew o rozwiązanie przysposobienia

 

 

Wrocław, 22 lipca 2000 r.

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Powód: Jan Nowak,

zam. ul. Nowacka 1, Wrocław

Pozwany: Andrzej Kowal,

zam. ul. Kowalska 5, Wrocław

 

 

Pozew o rozwiązanie przysposobienia

 

W imieniu własnym wnoszę o:

 

Rozwiązanie przysposobienia, pozwanego Andrzeja Kowala, urodzonego 1 maja1970 roku w Katowicach, córki Włodzimierza i Walentyny Kowalów, akt urodzenia nr 123, przysposobionego przez powoda Jana Nowaka, orzeczone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1 maja 1971 roku sgn. akt 123/71.

Zakazanie pozwanej używania nazwiska "Nowak" i nakazanie powrotu do nazwiska "Kowal".

Zasądzenie od pozwango na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Nadto wnoszę:

Wezwanie i przesłuchanie w charakterze świadka: Ryszarda Jankowskiego; zam. we Wrocławiu, ul. Mała 1/3 18/2, Andrzej Bół; zam. we Wrocławiu, ul. Sukienniczej 12..

 

Uzasadnienie

 

Przysposobiłem pozwanego w 1971 roku, jako roczne dziecko, zajmowałem się wychowaniem i łożyłem na utrzymanie.

Dowód: akta Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sgn. akt 123/71.

W ubiegłym roku, to jest w czerwcu 1999 roku pozwany opuścił mnie i zamieszkał u naturalnych rodziców Włodzimierza i Walentyny Kowalów. Mimo moich usilnych nalegań pozwana nie zamierza powrócić do mnie. Prowadzi niemoralny, nieetyczny i hulaszczy tryb życia, zatrudniła się w agencji towarzyskiej, czym wyrobiła sobie negatywną opinię wśród znajomych.

Dowód: zeznania świadków.

Po opuszczeniu mojego domu pozwany prowadzi negatywny tryb życia, a na skutek degradacji moralnej postawy pozwanej więź rodzinna zawiązana przez przysposobienie wygasła. W tej sytuacji nie chce być związany przysposobieniem z osobą, której postępowanie uwłacza mojej opinii.

W zaistniałej sytuacji jest uzasadnione roszczenie o rozwiązanie przysposobienia, jak i powrót pozwanego do poprzedniego nazwiska.

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: