Pozew o przywrócenie do pracy

 

 

.....................................................

 

Sąd Rejonowy

Sąd Pracy w ...............................................

 

Powód: ..................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Pozwany: ..............................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

o przywrócenie do pracy i zapłatę ........ zł.

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy lub zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

 

 

Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku ........................................................ pracy przy zachowaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy ...............................................................................................................................

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości .................................... zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia zwłoki w zapłacie do dnia zapłaty.

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa.

Przeprowadzenie rozprawy w razie nieobecności powoda.

Wydanie wyroku zaocznego w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 339 k.p.c.

Przeprowadzenie dowodów wymienionych poniżej.

 

Uzasadnienie

 

Pozwany rozwiązał umowę o pracę z powodem bez wypowiedzenia. Powód został o tym poinformowany przez pracodawcę w piśmie z dnia ............................................. r.

Dowód: Pismo pozwanego

Powód opiera pozew na art. 56 k.p. i art. 45 § 2 i 3 k.p.; art. 187, 333 § 1, art. 339, 477 § 1 i 2 k.p.c.

Oraz stanie faktycznym:................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

...........................................................

Podpis powoda

Wzory umów: