Pozew o przywrócenie do pracy

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

 

Sąd Rejonowy we Wrocławiu

Wydział Cywilny

 

Powód: Jan Nowak

ul. Nowacka 1, Wrocław

 

Pozwany: „SMYK” Andrzej Baron

ul. Jemiołowa 13, Wrocław

 

 

Wartość przedmiotów sporu: 5.000,00 zł

 

 

Pozew o przywrócenie do pracy

 

 

W imieniu własnym, wnoszę o:

1. Zobowiązanie pozwanego do przywrócenia powoda do pracy na stanowisko, jakie zajmował przed zwolnieniem, na warunkach umowy z dnia 22 lipca1997 r.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 5.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 22 lipca 2000 roku do dnia zapłaty.

3. Zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

4. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

5. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

- Adam Wiatr, zam. we Wrocławiu, ul. Polna 1

 

 

Uzasadnienie

 

Powód był zatrudniony na stanowisku serwisanta u pozwanego „SMYK” Andrzej Baron od dnia 22.07.1997 roku. Strony zawarły umowę o pracę na czas nie określony, z wynagrodzeniem 1.500,00 zł miesięcznie.

Dowód: Umowa o prace z 22.07.1997 r..

Dnia 10.09.2000 r stwierdzono w serwisie brak miernika, czytnika kodów POST i innych podzespołów komputerowych o wartości 5000 zł. Za ten brak pozwany obciążył powoda, gdyż tylko powód miał nieograniczony dostęp do serwisu, a nie stwierdzono żadnego włamania.

Dnia 11.09.2000 r. pozwany rozwiązała z powodem umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Powołał się na przepis art. 52 § 1 pkt 2 k.p..

Dowód: pismo pozwanego z dnia 11.09.2000 r.

Stanowisko pozwanego jest bezzasadne. Przepis powołany upoważnia zakład pracy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli przestępstwo jest oczywiste i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. W moim przypadku te warunki nie zachodzą. W czasie rozwiązania umowy pozwany mógł opierać się tylko na domniemaniu.

Prowadzone postępowanie wyjaśniające przez I Komisariat Policji we Wrocławiu ujawniło, że zaboru mienia dokonał pracownik powoda Piotr Byk zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Słonia 3.

Dowód: wywiad w Komisariacie I Policji we Wrocławiu.

Piotr Byk posiadał dorobione klucze i mógł zabrać wymienione rzeczy bez dokonania włamania do serwisu.

To wszystko wskazuje, że postępowanie powoda było bezzasadne. W tych warunkach pozew jest w pełni uzasadniony.

 

 

 

Jan Nowak

Wzory umów: