Pozew o ochronę naruszonego posiadania

 

 

Wrocław, 22 lipca 2000 roku

 

Sąd Rejonowy w .......................................

Wydział Cywilny

 

Powód:...................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Pozwany:...............................................................

..................................................................

..................................................................

 

Wartość przedmiotu sporu: 25.000,00 zł

 

 

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

 

Wnoszę o:

1. Zakazanie pozwanemu ......................... naruszania działki gruntu o obszarze 0,56ha będącej w moim posiadaniu, a położonej we wsi ..........................., przy ................................................

2. Przedmiotowa działka graniczy z jednej strony z szosą a z drugiej strony z gruntem pozwanego .................................... Szczególnie zależy mi na zaniechaniu jeżdżenia po działce

pojazdami i przepędzania zwierząt.

3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

5. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda.

Wnoszę ponadto o:

1. Wezwanie na rozprawę i przesłuchanie świadków:

- ..................................................................................

zam. ............................................................................

- ...................................................................................

zam. .............................................................................

 

Uzasadnienie

 

Powód jest właścicielem przedmiotowej działki gruntu, którą przejął wraz z gospodarstwem rolnym po rodzicach.

Pozwany narusza posiadanie przedmiotowej działki gruntu poprzez:

- przejeżdżanie pojazdami kołowymi,

- przepędza bydło.

Powód wielokrotnie zgłaszał sprzeciw i wzywał pozwanego do wykonania drogi dojazdowej na własnym gruncie. Niestety wezwania powoda nie odnosiły żadnego skutku. Pozwany dalej utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki na przedmiotowej działce, wyrządzając poważne szkody w uprawach na tej działce.

Dowód: zeznania świadków.

Tym samym skierowanie pozwu do sądu stało się konieczne. Nadanie zaś wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności niezbędne.

 

.......................................................

Podpis powoda

Wzory umów: