Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

 

........................., dnia .....................

 

POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ

 

zawarte dnia ..............................................w .............................................................................. pomiędzy......................................................................................................................................

zwanym dalej Pracownikiem

a

.....................................................................................................................................................

zwanym dalej Pracodawcą.

§ 1

Z dniem ................................................. Pracownik i Pracodawca rozwiązują umowę o pracę zawartą dnia ............................................. na czas ..................................................... na mocy zgodnego porozumienia stron.

§ 2

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

      .............................................. ............................................

podpis pracownika podpis pracodawcy

Wzory umów: