Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

 

 

 

........................, dnia .................

Adresat: ....................................

 

 

 

Niniejszym informujemy, że dnia .................... wierzyciel ........................................, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym z dnia ................, nr dokumentu ...................., zarejestrowanego w .................. przeniósł swoje prawa na osobę trzecią, tj. .................., zamieszkałą w ........................

Przeniesienie wierzytelności zostało zarejestrowane w ............, dnia ................, nr rejestru .........

Niniejszym informujemy, że od dnia .................. miesięczne (lub inne) kwoty w wys. ............ PLN należy przekazywać bezpośrednio nowemu wierzycielowi, tj. .............. (imię i nazwisko), zamieszkałemu w ...............

 

 

 

................................................

(Podpis)