Pisamo zaskarżające orzeczenie sądowe

 

 

................., data...................

 

 

Do

Sądu Wojewódzkiego

Wydział Cywilny Rewizyjny

w .................................

 

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w ..............................

 

Powód : ..........

Pozwany : .........

 

Sygn. Akt ..........

Wartość przedmiotu zaskarżenia ............

APELACJA POWODA

 

od wyroku Sądu Rejonowego w .........

z dnia ....... sygn. Akt ..........

 

Niniejszym zaskarżam powyższy wyrok w części oddalający powództwo, tj. ........................................ i wnoszę o jego zmianę i uwzględnienie powództwa w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

 

Uzasadnienie

 

Podstawę prawną apelacji stanowią art. ....... k.p.c. Powody, dla których powód zaskarża wyrok są następujące: ...........

 

.............................................

(Podpis)