Pisamo w sprawie aneksu do umowy najmu

 

 

................., dnia .........................

 

 

Wynajmujący:..........

Adres: ...........

 

Najemca: ............

Adres: ..............

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłamy propozycję w sprawie aneksu do umowy najmu z prośbą o uwagi lub podpisanie.

Dnia............................... Wynajmujący i Najemca zawarli umowę najmu, dla celów zmiany dokumentu zwanego „Umową zasadniczą”, regulującą najem ......................... (przedmiot najmu).

Wynajmujący i Najemca uzgadniają, że umowa zasadnicza ulega uzupełnieniu, a jej termin obowiązywania - przedłużeniu.

Obie strony zgadzają się na następujące przedłużenie i uzupełnienie umowy zasadniczej:

obowiązywanie tej umowy będzie kontynuowane w okresie ..........................

Najemca opłacał będzie czynsz w wysokości .................. zł, wraz z należnymi opłatami za każdy miesiąc w okresie ważności niniejszej umowy, tj. od dnia ...................... do dnia ..........................

Najemca oświadcza, że za realizację płatności wynikających z niniejszej umowy czyni odpowiedzialnym ........................ (stanowisko), z którym należy się kontaktować w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w płatności.

Pozostałe postanowienia umowy najmu pozostają bez zmian.

 

 

Wynajmujący: ........................... Najemca: ...........................

(podpis, pełniona funkcja) (podpis, pełniona funkcja)