Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej

 

Ja, niżej podpisany, dnia ....................................................................udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu(i).................................................................................................zamieszkałemu w.......................................................................................................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .......................nr ...........................................................wydanym przez...............................................................................................do prowadzenia spraw spółki cywilnej ....................................................................powstałej na mocy umowy spółki zawartej dnia ............................ w ..........................................................................pomiędzy Mocodawcą a.................................................................................

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

 

.....................................................

podpis

Wzory umów: