Oferta na zakup nieruchomości

 

 

 

 

 

................................................

(imię i nazwisko)

 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu, niżej podpisany, oferuje kwotę .....................PLN na zakup posesji znanej jako.................... i opisanej jako ........................... na następujących warunkach:

Kwota................... PLN stanowi zadatek na zakup posesji, pozostałą kwotę .....................(warunki). Czynsze najmu, podatki, koszty ubezpieczenia i utrzymania zostaną rozdzielone równomiernie (sprzedawca przedłoży odpowiednie dokumenty).

Załączam czek nr ................., wydany dnia.............. przez bank .................., na kwotę ................... PLN, stanowiący 10% wartości mojej oferty.

Niniejsza oferta zachowuje ważność od dnia..................... do dnia................... Jeżeli nie zostanie przyjęta w tym terminie, należy natychmiast zwrócić zadatek.

Po dokonaniu sprzedaży prawo własności zostanie przeniesione na ...............................

W przypadku realizacji transakcji .................... (imię i nazwisko klienta) zobowiązany jest do zapłaty agentowi ...................., nr licencji ........................... prowizji w wysokości ......................% od wartości nieruchomości.

Sporządzono dnia .............................

Niniejszym potwierdzam przyjęcie kwoty zadatku w wysokości ....................... PLN, oraz powyższej oferty.

 

 

.................................

(podpis)