Odwołanie prokuratury

 

My niżej podpisani wspólnicy spółki .................................................................................................

z siedzibą w........................................................................ z dniem ........................odwołujemy prokurę.........................................................................................................................................zamieszkałemu w ........................................................................................................................ legitymującego się dowodem osobistym seria .............. nr.......................................................... wydanym przez.............................................................................................................................

 

podpisy Wspólników

Wzory umów: