Odwołanie pełnomocnictwa

 

 

........................, dnia.........................

 

 

 

Niniejszym odwołuję pełnomocnictwo udzielone przez ............................................ w formie aktu notarialnego w Biurze Notarialnym w ......................................, na podstawie którego ........................................... reprezentował interesy upoważniającego w sprawach wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa.

 

 

...............................................

(podpis)

 

 

Uwaga: Niniejszy dokument winien być notarialnie potwierdzony.