Odwołanie od orzeczenia Wojskowego Komendanta Uzupełnień we ...

 

 

Wrocław, 12.10.2000 r.

 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

w Bydgoszczy

 

za pośrednictwem

Wojskowego Komendanta Uzupełnień

We Wrocławiu

 

Odwołujący: Jan Nowak

ul. Nowacka 1

56-555 Wrocław

 

znak: 123/aa/WKU

 

Odwołanie od orzeczenia Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu z 3.10.2000 r. - karta powołania

 

Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, zaskarżam orzeczenie Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu z 3.10.2000 r. w postaci karty powołania.

- Orzeczeniu temu zarzucam: naruszenie art. 93 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, poprzez niezastosowanie normy powyższego przepisu, pomimo iż przepis ów winien znaleźć zastosowanie. Poborowy ukończy naukę 27.05.2001 roku.

- Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, polegający na przyjęciu, iż poborowy ukończył już naukę, a nie dopiero ukończy.

- Zgodnie z art. 93 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 3 wnoszę o: wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

 

Uzasadnienie

 

Dnia 3.10.2000 r. otrzymałem kartę powołania do Jednostki Wojskowej w Bydgoszczy, w celu przeszkolenia wojskowego. Wydając takie orzeczenie Wojskowy Komendant Uzupełnień we Wrocławiu przeoczył najprawdopodobniej fakt, że 4.09.1997 ukończyłem studia wyższe na UMK w Bydgoszczy wydział filozofii, uzyskując dyplom i tytuł magistra filozofii. Dowód: zaświadczenie z 4.09.1997 r. Dyplom Magistra.

Wobec powyższego, powołanie mnie do odbycia przeszkolenia wojskowego nie może mieć miejsca, albowiem zgodnie z treścią art. 93 ust. 2 ustawy niemożliwe jest powołanie poborowego do odbycia przeszkolenia po upływie 18 miesięcy od dnia, w którym stal się on absolwentem szkoły wyższej. W moim przypadku termin ten upłynął z całą pewnością przed datą wydania orzeczenia - karty powołania.

Wskazując na powyższe, wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia jest w pełni zasadny. Wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu wydania rozstrzygnięcia jest uzasadnione tym, że w przypadku nie wydania decyzji do 30.10.2000 r., musiałbym stawić się w jednostce, co w znaczący sposób utrudni mi normalne funkcjonowanie, wykonywanie pracy, jak też uniemożliwi prowadzenie życia rodzinnego.

 

 

Jan Nowak