Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta ...

 

 

Wrocław, 10.10.2000 r.

 

Wojewoda Dolnośląski

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 

za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Wrocławia

 

 

skarżący: Jan Nowak

56-555 Wrocław

ul. Nowacka 1

 

 

Odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia z 3.10.2000 r., sgn. akt 123//00, orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego

 

 

Na podstawie art. 127 § l k.p.a., wnoszę odwołanie od mniejszej decyzji, zarzucając jej: art. 15 ust. 2 w związku z art. 6 ust. l ustawy z 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, poprzez przyjęcie, że adres Wrocław ul. Nowacka 1, nie jest miejscem mojego stałego pobytu. Wskazując na powyższe, w oparciu o treść art. 138 § l pkt 2 k.p.a. wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania.

 

Uzasadnienie

 

Decyzją z 3.10.2000 r. Prezydent Miasta Wrocławia orzekł o wymeldowaniu mnie z pobytu stałego z lokalu Wrocław ul. Nowacka 1. W uzasadnieniu decyzji Prezydent wskazał, że po rozwodzie orzeczonym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustało małżeństwo między Anną i Janem Nowakami, a następnie Sąd Rejonowy we Wrocławiu dokonał podziału majątku przyznając przedmiotowy lokal na własność Annie Nowak. Tym samym skarżący utracił tytuł prawny do zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu. Wykazano, że od ok. dwóch lat nie przebywam w tym lokalu, zaś aktualnego miejsca mego pobytu nie ustalono.

Skarżący, pomimo, że utracił tytuł do przebywania w przedmiotowym lokalu, to nie opuścił go jako miejsca swego stałego pobytu. Jest to bowiem miejsce, z którym łączy mnie zamiar stałego pobytu. Zgodnie z treścią art. 6 ust, l ustawy o ewidencji ludności, pobytem stałym jest zamieszkanie pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Jak stąd wynika, definicja ta odpowiada tej z art. 25 k.c. określającej miejsce zamieszkania jako miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu. Z obu tych definicji wynika jasno, iż określenie miejsca zamieszkania bądź też stałego pobytu składa się z dwu elementów: rzeczywistego miejsca pobytu, zamiaru stałego przebywania w danym miejscu. W moim przypadku mamy do czynienia jedynie z opuszczeniem miejsca pobytu, a zatem z utratą rzeczywistego miejsca pobytu . Niemniej zamiar stałego pobytu nadal pozostaje po mojej stronie, łączy mnie nadal z przedmiotowym miejscem zamiar stałego w nim pobytu.

Wskazując na powyższe twierdzę, że nie opuściłem miejsca stałego pobytu, ponieważ cały czas zamierzam w nim przebywać, zaś w obecnym miejscu pobytu nie zamierzam pozostać na stale. Nie zachodzi więc przypuszczenie art. 15 ust. 2 ustaw. Wobec powyższego jest brak podstaw do wymeldowania mnie z lokalu przy ul. Nowackiej 1.

 

Jan Nowak