Odwołanie od decyzji

 

 

..........................., dnia .............................

 

 

 

 

 

Urząd Skarbowy

w ...................................................

Wydział Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych

 

 

 

 

Wnioskodawca:.....................................................

........................................................

 

 

Odwołanie od decyzji

 

 

 

Odwołuję się od decyzji Urzędu Skarbowego w.......................................... nr............ wydanej

dnia ........................................ gdyż .............................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................oraz wnoszę

o uchylenie wyżej wymienionej decyzji w całości.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej w odwołaniu podatnik powinien zawrzeć zarzuty przeciwko organowi który decyzję wydał ,np. że organ nie zbadał wszystkich dowodów w sprawie, niewłaściwie ocenił materiał zebrany w sprawie, nie dopuszczono strony do udziału w postępowaniu, określić istotę i zakres żądania uchylenie decyzji w części, w całości, oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 

 

.................................................................

(podpis odwołującego się)