Nota odsetkowa

 

.......................................................

(miejscowość i data)

.................................................

.........................................

(nazwa i adres firmy

wystawiającej notę)

.........................................

.........................................

 

 

NOTA ODSETKOWA

 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.. U. nr 16, poz. 84 z późn. zm.) wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy ....................... zł (słownie: ........................... zł .................... gr.) według podanej niżej kalkulacji. Wymienioną kwotę prosimy przekazać na

nasze konto w banku ...................................................................................................................,

(nazwa banku i nr rachunku bankowego)

w ciągu 5 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

 

 

Data i nr faktury

 

Suma

Termin płatności

Data

zapłaty

Zwłoka

W dniach

Suma

odsetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

Główny Księgowy

Wzory umów: