Likwidacja działalności gospodarczej

 

 

................................., dnia...............................

 

 

 

Urząd Miejski

Wydział Handlu

Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul..........................................................

.............................................................

 

 

 

 

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 

1. Zgłaszający likwidację: ............................................................................................................

( nazwisko i imię, stały adres zamieszkania )

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zgłaszam likwidację działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zaświadczenia nr

.......................................................................................................................................................

Likwidacja nastąpiła z dniem: ......................................................................................................

 

 

 

 

 

........................................................ ...........................................................

( podpis przyjmującego ) ( podpis zgłaszającego )

 

 

 

Do wiadomości:

Urząd Skarbowy,

ZUS ........................................................................................,

W.U.S. ....................................................................................,

a/a