Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 

 

 

....................................................

(miejscowość i data)

 

Podatnicy:

............................................

(imię i nazwisko, adres podatnika)

NIP ....................................

 

...........................................

(imię i nazwisko, adres podatnika)

........................................... Urząd Skarbowy w ..................................................

 

 

dotyczy: zobowiązania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za.............................

 

Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

 

I.    Na podstawie art. 81 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej korygujemy złożone przez nas w tutejszym Urzędzie zeznanie PIT-33 za...............

II. Na podstawie art. 79 § 2 pkt 1 lit. a) Ordynacji podatkowej wnosimy o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za ..........r. w wysokości wskazanej w załączonej korekcie zeznania rocznego PIT-33.

 

Uzasadnienie

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

W załączonej korekcie zeznania oraz załącznika PIT-O powyższe omyłki zostały poprawione. Skorygowana również została kwota nadpłaty.

 

Z uwagi na powyższe wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie powołanego przepisu podatnicy uważają za uzasadniony.

 

Załączniki:

– korekta zeznania PIT-33

– korekta załącznika PIT-O

.................................

(podpis)