Karta środka trwałego

 

(pieczęć firmy)

KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO

NUMER INWENTARZOWY

 

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO

 

SYMBOL WG KRŚT

ROK PRODUKCJI/BUDOWY

DOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT

 

 

 

DATA NABYCIA/WYKONANIA - NAZWA I NR DOWODU

DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODU

STAN TECHNICZNY

 

 

 

 

MIEJSCE UŻYTKOWANIA

ZMIANY MIEJSC UŻYTKOWANIA

 

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (NOWY, UŻYWANY, NR FABRYCZNY,ATEST,CERTFIKAT)

 

CZĘŚCI SKŁADOWE, URZĄDZENIA DODATKOWE

 

FORMA NABYCIA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ZMIANY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ stanowiącej podstawę amortyzacji

UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I JEGO ZMIANY

GOTÓWKA / ŚRODKI WŁASNE

Data zmiany

Przyczyna

Wartość początkowa po zmianie

Rok lub data zmiany

Umorzenie lub zmiana w roku

Umorzenie natastająco od początku

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŁADNIKI WYCENY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

METODA AMORTYZACJI

NORMA STAWKI AMORTYZACJI

PODSTAWOWA ROCZNA STAWKA AMORTYZACJI

WSPÓŁCZYNNIK PODWYŻSZENIA STAWKI

ROCZNA STAWKA AMORT.

AMORTYZACJA MIESIĘCZNA

 

 

 

 

 

 

ROK

WARTOŚĆ POCZĄT. PO ZMIANACH

UMORZENIE PO ZMIANACH

ROCZNA KWOTA AMORT.I

w tym stanowiąca koszty uzyskania

WARTOŚĆ BRUTTO wg stanu z dnia

UMORZENIE wg stanu z dnia

WARTOŚĆ NETTO wg stanu z dnia

01.I

31.XII

01.I

31.XII

01.I

31.XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU UŻYWANIA (remonty, naprawy, ulepszenia, przekazanie w najem lub dzierżawę, zastaw bankowy lub skarbowy, szkody)

INFORMACJE KOŃCOWE (sprzedaż, darowizna, kasacja, likwidacja, data całkowitego zamortyzowania, czas eksploatacji po zamortyzowaniu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory umów: