Informacja o chorobie pracownika

 

 

 

 

................., dnia...................

Adresat:...............................

 

 

Szanowny Panie,

niniejszym informuję, że otrzymaliśmy Pańskie pismo zaadresowane do .................. (imię i nazwisko pracownika).

Z przykrością muszę Pana poinformować, że ...............................(imię i nazwisko) jest na zwolnieniu chorobowym i nie wróci do pracy przed ................................... (data). Pańskie pismo zostanie mu przekazane po jego powrocie do pracy.

 

Z poważaniem,

 

 

 

........................................(podpis)

Wzory umów: