Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres

 

 

................................

(miejscowość) (data)

........................................

(imię i nazwisko składającego deklarację)

........................................

(dokładny adres)

 

 

 

 

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

za okres

 

.....................................................................................................................................................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

 

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko .............................................................................................. wnioskodawca,

data urodzenia ........................................................

2. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

data urodzenia .........................................................

3. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

data urodzenia ........................................................

4. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

data urodzenia .........................................................

5. Imię i nazwisko .................................................................................. stopień pokrewieństwa

data urodzenia ........................................................

6. ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

 

.--------------------------------------------------------------------------------------.

 

| Lp.1) | Miejsce pracy-nauki | Źródła dochodu2) | Wysokość dochodu w zł |

 

|---------.------------------------.------------------------.--------------------------|

 

| 1 | 2 | 3 | 4 |

 

|---------.------------------------.------------------------.--------------------------|

 

| | | | |

 

| | | | |

 

| | | | |

 

| | | | |

 

| | | | |

 

.-----------------------------------------------------------.--------------------------|

 

Razem dochody całego gospodarstwa domowego: | |

 

.--------------------------.

 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi .......................................... zł, to

jest miesięcznie ................................................................... zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

 

 

 

..................................... ..................................................

(podpis przyjmującego) (podpis składającego deklarację)

 

 

 

 

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.