Cesja

 

 

Zawarta w ............................. dnia ...................... pomiędzy ........................................................

zwanym dalej Zbywcą legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ........................................................................seria ............... nr .......................................... zam. w ..........................................................................................................................................

a

............................................................................................................... zwanym dalej Nabywcą

legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez ............................................................

..................................................................seria...................... nr ......................................... zam.

w ...................................................................................................................................................

 

§ 1

Zbywca przenosi wierzytelność mu przysługującą z tytułu umowy ...................................... z dnia .............................. zawartej z ........................................................................................... zam. w ................................................................... w kwocie .................................................... zł, wymagalną od dnia ............................................ na Nabywcę. Wraz z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszystkie zabezpieczenia tej wierzytelności

 

§ 2

Nabywca w zamian za wyżej opisaną wierzytelność zapłaci Zbywcy kwotę tej wierzytelności pomniejszoną o ................................. %

§ 3

Zbywca obowiązany jest niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy powiadomić na swój koszt, dłużnika o zmianie wierzyciela, oraz o nowym miejscu spełnienia świadczenia.

 

§ 4

Zbywca oświadcza, że nie zawierał z dłużnikiem umowy o zakazie przenoszenia wierzytelności.

 

§ 5

Zbywca przekaże również Nabywcy wszystkie dokumenty związane ze zbywaną wierzytelnością.

§ 6

Zbywca ponosi wszelką odpowiedzialność za to, wierzytelność mu przysługuje.

§ 7

Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla dłużnika.

 

 

........................................................ ........................................................

Nabywca Zbywca