Anulowanie zamówienia z powodu opóźnienia realizacji

 

 

 

 

 

.................., dnia..............

 

Adresat:........................

 

 

 

 

 

Nawiązując do naszego zamówienia z dnia ........................................, którego kopię załączam, z powodu niedotrzymania terminu realizacji, anulujemy powyższe zamówienie, zastrzegając sobie wszelkie skutki prawne wynikające z nieterminowej realizacji umowy.

 

 

Z poważaniem,

 

........................................

(podpis)