Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

 

 

 

...................., dnia........

Adresat:........................

 

 

Szanowny Panie,

 

niniejszym informuję, że z dniem.......................................... została rozwiązana umowa o pracę z .......................................... (imię i nazwisko byłego pracownika). W związku z tym anuluję wszelkie udzielone mu uprzednio pełnomocnictwa, a jego jakakolwiek forma współpracy na rzecz naszej firmy od tego dnia staje się bezpodstawna.

Proszę o przekazanie niniejszej informacji wszystkim kierownikom oddziałów naszej firmy.

 

 

 

Z poważaniem,

 

...................................................

(podpis)

Wzory umów: