Aneks do umowy o pracę

 

 

Niniejszy aneks zawarto dnia .............................. w ................................................. pomiędzy:

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez ....................................................................

a

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej pracownikiem.

 

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ....................................... zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu .....................................................

 

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ...................................................

będą obowiązywały następujące warunki:....................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

 

 

........................................... .................................................

podpis pracownika podpis pracodawcy

Wzory umów: