Aneks do umowy o pracę

 

 

Niniejszy aneks zawarto dnia ................................... w ............................................ pomiędzy:
......................................................................................................................................................
zwanym dalej pracodawcą reprezentowanym przez .................................................................. a ....................................................................................................................................................
zwanym dalej pracownikiem.

§1

Pracodawca i pracownik zgodnie oświadczają, iż z dniem ......................................... zmieniają na mocy aneksu wiążącą ich umowę o pracę zawartą w dniu ....................................................

§2

W miejsce dotychczasowych warunków umowy dotyczących ...................................................

......................................................................................................................................................

będą obowiązywały następujące warunki:

......................................................................................................................................................

Pozostałe warunki umowy o pracę nie ulegają zmianie.

 

........................................... .................................................

podpis pracownika podpis pracodawcy

Wzory umów: