UMOWA AGENCYJNA Według polskiego Kodeksu cywilnego w środku umowie agencyjnej szpicel podejmuje się stałego pośrednictwa za wynagrodzeniem (prowizja) obok zawieraniu umów określonego rodzaju na temat dającego nakaz albo zawierania takich umów w środku jego imieniu. Agent osobiście organizuje swoje firma, kieruje nim plus wieko koszty jego działalności.

UMOWA AJENCYJNA Umowa agencyjna. Umowa, w środku której szpicel zobowiązuje się aż do stałego pośrednictwa obok zawieraniu umów oznaczonego rodzaju na temat dającego nakaz lub aż do zawierania takich umów w środku jego imieniu (art. 758 Kodeksu cywilnego) UMOWA BUKINGOWA Umowa pośrodku przewoźnikiem a bukującym dotycząca przewozu statku poszczególnych rzeczy albo ładunku określonego wedle rodzaju, ilości, miary albo wagi.

UMOWA CZARTEROWA Przez umowę czarterową armator zobowiązuje się za wynagrodzeniem wręczyć czarterującemu aż do rozporządzania statek (lub jego część) obsadzony załogą na oznaczony czas lub na trudne dni jednej albo kilku następujących po sobie podróży w środku celu określonym umową.

UMOWA DAROWIZNY Umowa, mocą której jedna pagina (darczyńca) zobowiązuje się spełnić kosztem swego majątku bezpłatnego świadczenia na temat drugiej okolica (obdarowany). Dla swej ważności układ darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego na rzecz oświadczenia darczyńcy, pewnie że donacja została natychmiast wykonana. Nie dotyczy owo jednakowoż sytuacji, podczas gdy prawo ze względu na rzecz darowizny wymagają zachowania szczególnej formy - np. art. 158 Kodeksu cywilnego co aż do darowizny nieruchomości, art. 223 § 5 prawa spółdzielczego (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288) co aż do umowy zbycia, a wtedy plus darowizny, własnościowego prawa aż do lokalu. (Patrz art. 888 - 902 Kodeksu cywilnego).

UMOWA DOSTAWY Umowa, w środku której dostawca zobowiązuje się aż do wytworzenia energii lub paliw również ich dostarczania odbiorcy periodycznie lub w środku metoda uporczywy, na przestrzeni podczas gdy kontrahent zobowiązuje się aż do odbierania albo energii lub paliw plus aż do zapłacenia ceny. Zawarcie umowy powinno znajdować się stwierdzone pismem (art. 605-612 Kodeksu cywilnego).

UMOWA DOŻYWOCIA Umowa, w środku której posiadacz nieruchomości zobowiązuje się przekazać jej mienie na nabywcę, w środku zamian za co odbiorca zobowiązuje się zastrzec sobie dożywotnie nocleg zbywcy, bądź osobie bliskiej zbywcy nieruchomości - art. 908 - 916 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

UMOWA DZIERŻAWY Umowa wzajemna, mocą której jedna ze stron (wydzierżawiający) zobowiązuje się wręczyć drugiej stronie (dzierżawcy) temat aż do używania plus pobierania pożytków za pomocą czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się wynagradzać wydzierżawiającemu umówiony czynsz zabroniony w środku pieniądzach, świadczeniach innego rodzaju, czy też ułamkowej części pożytków. Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się porządnie aż do dzierżawy praw. (art. 693 - 709 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm).

UMOWA KOMISU Przez umowę komisu odbiorca nakaz (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w środku zakresie działalności swego przedsiębiorstwa aż do kupna albo sprzedaży rzeczy ruchomych na kalkulacja dającego nakaz (komitenta), atoli w środku imieniu własnym. Zob. w środku szczególności art. 765-773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

UMOWA KONTRAKTACJI Przez umowę kontraktacji fabrykant agrarny zobowiązuje się wytworzyć plus zaopatrzyć kontraktującemu oznaczoną część produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty pozbawić w środku terminie umówionym, uiścić umówioną cenę również osiągnąć określone świadczenia dodatkowe, chyba że układ albo prawo szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia (art. 613-626 kc). UMOWA

MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA Umowa, mocą której małżonkowie rozszerzają, ograniczają albo wyłączają wspólność ustawową. Umowa taka może znajdować się też zawarta nim zawarciem związku małżeńskiego. Dla ważności umowy konieczne jest postępowanie formy aktu notarialnego (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego plus opiekuńczego). Umowa podpisana nim zawarciem małżeństwa uzyskuje skuteczność z chwilą jego zawarcia, aż do tej chwili nie rodzi skutków prawnych.

UMOWA NA WARUNKACH ZLECENIA Przez umowę na warunkach zlecenia trzeba uświadamiać sobie umowę o świadczenie usług. W świetle i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks obywatelski aż do umów o świadczenie usług, które nie są regulowane innymi przepisami jak np. układ o pracę, układ o praca, układ agencyjna, stosuje się porządnie prawo o zleceniu. Umowami o usługi podobne aż do zlecenia są np.: układ o opieka autorski oznacza to układ lekarza z pacjentem dotycząca leczenia. Zgodnie z art. 734 ust. 1 ww. ustawy za pomocą umowę zlecenia odbiorca nakaz zobowiązuje się aż do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie.

UMOWA NAJMU Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się wręczyć najemcy temat aż do używania za pomocą czas oznaczony albo nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się wynagradzać wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może znajdować się oznaczony w środku pieniądzach albo rzeczach oznaczonych co aż do gatunku. Wynajęcie całego lokalu mieszkalnego albo użytkowego, stanowiącego rzecz spółdzielczego prawa aż do lokalu, wymaga zgody spółdzielni (art. 217 § 2 plus 238 § 3 ustawy reguła spółdzielcze - Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm). Patrz dodatkowo art. 659-692 Kodeksu cywilnego również statut o najmie lokali plus dodatkach mieszkaniowych - Dz. U. z 1994 r. Nr 105, poz. 509 ze zm).

UMOWA O DZIAŁ SPADKU Umowa o sekcja spadku jest umową zawartą pośrodku wszystkimi spadkobiercami, a jej rzecz stanowi klasyfikacja spadku pośrodku siebie. Jeżeli aż do spadku trzeba nieruchomość układ taka winna znajdować się zawarta w środku formie aktu notarialnego. Umowny sekcja spadku może osaczyć skończony obniżenie albo znajdować się limitowany aż do części spadku. Patrz w środku szczególności art. 1035-1038 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

UMOWA O DZIEŁO Przez umowę o dzieło sztuki odbiorca zlecenie zobowiązuje się aż do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający aż do zapłaty wynagrodzenia. Patrz w środku szczególności art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

UMOWA O PRACĘ Umowa, na mocy której zatrudniony zobowiązuje się aż do wykonywania pracy określonego rodzaju na temat pracodawcy plus poniżej jego kierownictwem, a chlebodawca aż do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną dochodzącą aż do skutku w poprzek zgodne publiczna wypowiedź woli pracownika plus pracodawcy. Umowa o pracę powinna określać co najmniej: gatunek pracy, obszar wykonywania pracy, upływ rozpoczęcia pracy, stawka. Umowa o pracę dochodzi aż do skutku w środku formie ustnej, a poniekąd w środku metoda dorozumiany (podjęcie pracy za pomocą pracownika), jednakowoż jej istota powinna znajdować się potwierdzona za pomocą pracodawcę na piśmie najdalej w środku terminie siedmiu dni od chwili rozpoczęcia pracy.

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nie zdeterminowany, na czas zarysowany albo na czas wykonania określonej pracy, obok czym każda z tych umów może znajdować się poprzedzona umową o pracę na trudne dni testowy, nie większy 3 miesięcy. Zob. dodatkowo art. 30, 32, 34, 50 plus 177 Kodeksu pracy.

UMOWA O PRZEWÓZ OSÓB Zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przewoźnik zobowiązuje się w środku zakresie działalności swego przedsiębiorstwa aż do przewiezienia osób albo rzeczy, a jego kontrahent- aż do uiszczenia wynagrodzenia za fracht. UMOWA O RENTĘ Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej aż do określonych świadczeń okresowych w środku pieniądzu albo rzeczach oznaczonych tylko co aż do gatunku. Zob. w środku szczególności art. 903-907 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Umowa o abolicja współwłasności jest umową zawartą pośrodku współwłaścicielami rzeczy, w środku wyniku której dochodzi aż do zniesienia współwłasności tejże rzeczy.

UMOWA PORĘCZENIA Umowa, w środku której żyrant zobowiązuje się względem wierzyciela aż do wykonania zobowiązania na kraksa, jeżeli dłużnik zobowiązania nie wywiązać się (art. 876-887 Kodeksu cywilnego)

UMOWA POŻYCZKI Umowa, w środku której dający pożyczkę zobowiązuje się przekazać na mienie biorącego określoną część pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co aż do gatunku, a biorący zobowiązuje się oddać tę samą część pieniędzy lub tę samą część rzeczy tego samego gatunku plus tej samej jakości (art. 720 Kodeksu cywilnego).

UMOWA PRZECHOWANIA Instytucja uregulowana przepisami art. 835-845 kc. Przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w środku stanie nie pogorszonym temat ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przedmiotem przechowania może znajdować się temat ruchoma, jak oraz finanse plus papiery wartościowe.

UMOWA SPÓŁKI Umowa dwu albo wielostronna, a więc musi znajdować się zawarta za pomocą co bynajmniej dwóch wspólników. Jest owo układ konsensualna, losowa. Nie ma szczególnych wymagań co aż do formy umowy, zaledwie na rzecz celów dowodowych powinna znajdować się stwierdzona pismem. Umowa powinna przechowywać we wnętrzu istotne postanowienia co aż do samego powołania spółki, a dodatkowo dotyczące jej celu gospodarczego, charakteru, czasu trwania, sposobu prowadzenia działalności, rodzaju, wysokości plus zmiany wkładów, reprezentacji spółki, zasad udziału wspólników w środku zyskach plus stratach, terminu wypowiedzenia udziału, zasad rozliczeń po wystąpieniu ze spółki również jej rozwiązania.

UMOWA SPÓŁKI Z OO. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umową (lub jednostronnym aktem) obligacyjno-organizacyjną, której przedmiotem są: - obowiązki świadczenia po stronie wspólników plus spółki również ewentualne uprawnienia osób trzecich (np.: założycieli plus pracowników spółki), - zrobienie organizacji nastawionej na zachowanie działalności gospodarczej. Umowa spółki powinna znajdować się sporządzona w środku formie aktu notarialnego poniżej rygorem nieważności. Również wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania tej formy. Minimalne wymagania co aż do treści umowy spółki określa art. 162 Kodeks handlowy.

UMOWA SPRZEDAŻY Umowa sprzedaży uregulowana jest w środku art. 535-602 Kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży subiekt zobowiązuje się przekazać na kupującego mienie rzeczy (energii albo praw) plus przekazać mu kwestia, a nabywca zobowiązuje się temat pozbawić plus uiścić sprzedawcy cenę. Ceną w środku umowie sprzedaży musi znajdować się ciągle kolekcja pieniężna, z zasady wyrażona w środku walucie polskiej. Cenę wolno ustalić za pomocą wskazanie podstaw aż do jej negocjacje.

UMOWA UŻYCZENIA Umowa, w środku której użyczający zobowiązuje się pozwolić biorącemu, za pomocą czas oznaczony albo nie oznaczony, na bezpłatne użytek oddanej mu w środku tym celu rzeczy (art. 710 Kodeksu cywilnego).

UMOWA ZAMIANY (art. 603-604 Kodeksu cywilnego). Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przekazać na drugą stronę mienie rzeczy w środku zamian za zaangażowanie aż do przyniesienia własności innej rzeczy (art. 603-604 Kodeksu cywilnego). Do zamiany stosuje się porządnie prawo o sprzedaży.

UMOWA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Przejście własności nieruchomości na podstawie umowy - rożnice obok zawieraniu umów zbycia nieruchomości od chwili umów zbycia ruchomości sprowadzają się przede wszystkim aż do zakazu zbywania nieruchomości z zastrzeżeniem warunku albo terminu (umowa taka staje się tylko umową zobowiazującą aż do przeniesienia własności nie przenosząc samego prawa bezpośrednio) również aż do szczególnej formy (aktu notarialnego) po drakońsku niezbędnej na rzecz zawarcia racja umowy zobowiazującej jak plus rozporządzającej.

UMOWA ZLECENIA Umowa, na mocy której odbiorca nakaz zobowiązuje się aż do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zamówienie. W braku odmiennej umowy nakaz obejmuje umocowanie aż do wykonania czynności w środku imieniu dającego zamówienie. Zlecenie uregulowane jest w środku art. 734 - 751 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm).

Kancelaria patentowa — kiedy warto skorzystać z jej pomocy?

Kancelaria patentowa to miejsce, w którym uzyskają wsparcie osoby poszukujące profesjonalnej porady w zakresie prawa własności intelektualnej. Warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, planując rejestrację znaku towarowego czy wynalazku, a także w przypadku wystąpienia problemów związanych z procedurą rejestracyjną lub naruszeniem dóbr intelektualnych.

Witajcie!

Na stronie znajdziecie ponad tysiąc darmowych wzorów dokumentów, pism, formularzy do pobrania. Jeśli brakuje a potrzebujesz jakiegoś wzoru dokumentu, napisz do nas, postaramy się dla Ciebie go umieścić.
Subskrybuj Wzory umów i dokumentów za darmo RSS